Vilniaus lopšelis-darželis "Vėrinėlis" skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigoms užimti 1.0 etatu neterminuotai darbo sutarčiai.

Reikalavimai:

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti bent vieną iš šių specialiųjų kvalifikacinių reikalavimų:

1.1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį lygiavertį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

 1.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją, ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;

 1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. Būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais, organizuoti tarptautinius trumpalaikius ir ilgalaikius projektus;
 5. Gebėti dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kt. dokumentus, sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu.
 6.  Kurti demokratiškus, savitarpio pagarba ir pagalba grindžiamus Įstaigos bendruomenės narių santykius, laikytis pedagoginės etikos normų.

Darbo pobūdis:

Sąžiningai ir stropiai vykdyti savo pareigas, puoselėti darnius įstaigos bendruomenės santykius, organizuoti ir koordinuoti multikultūrinį (lietuvių, rusų, lenkų) ugdomąjį procesą, vadovautis šalies ir savivaldybės švietimo  prioritetais, užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, dalyvauti vykdant Darželio vidaus auditą, numatyti ugdymo turinio, kaitos, veiklos tobulinimo galimybes, tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti komisijų ir darbo grupių darbą, pildyti mokinių, pedagogų duomenų registrų bazes; teikti metodinę pagalbą  mokytojams; rengti įstaigos ugdomosios metinės veiklos programą, metines metodinės veiklos ataskaitas ir vykdyti kitus su ugdymo procesu susijusius darbus.

Darbo funkcijos:

 1. Vadovauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesui lopšelyje-darželyje “Vėrinėlis”, rūpintis kokybišku ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymui.
 2. Rengia, įgyvendina ir analizuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo programą, inicijuoti individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus, temines savaites.
 3. Organizuoja ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui priskirtų veiklos sričių stebėseną ir priežiūrą.
 4. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant lopšelio-darželio “Vėrinėlis” strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus, teikia siūlymus ruošiant įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja parengtų dokumentų svarstymą ir derinimą. Rengia įstaigos mėnesio veiklos planą.
 5. Organizuoja ir koordinuoja darbo grupių ir komisijų veiklą.
 6. Kuria ugdymui palankią edukacinę aplinką.
 7. Bendradarbiauja su pedagogais, pagalbos specialistais, ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitomis švietimo, socialinėmis, vaikų teisių apsaugos institucijomis vaikų ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir kitais pagal priskirtą kompetenciją klausimais.
 8. Koordinuoja lopšelio-darželio „Vėrinėlis” metodinę veiklą, kaupti metodinės veiklos medžiagą, organizuoja metodinius renginius įstaigoje ir Vilniaus mieste.
 9. Inicijuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio „Vėrinėlis” veiklos įsivertinimą.
 10. Rūpinasi pedagogų profesiniu tobulėjimu, dalykiniu bendradarbiavimu, gerosios patirties sklaida, atestacija.
 11. Sudaro darbuotojų mėnesio darbo grafikus, rūpinasi pedagogų metodinei veiklai skirtų valandų tikslingu panaudojimu.
 12. Rūpinasi dokumentų apskaita ir apsauga.
 13. Administruoja mokinių ir pedagogų registrus, rengia statistinių duomenų ataskaitas, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą.
 14. Administruoja lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ interneto svetainę, periodiškai atnaujina teikiamą informaciją ir užtikrina, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus.
 15. Rūpinasi įstaigos kultūros ir įvaizdžio formavimu, palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 16. Rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, apskaita ir saugojimu. Rengia dokumentus susidėvėjusio inventoriaus, panaudotų medžiagų, kitų materialinių vertybių inventorizacijai, patikrinimui ir nurašymui, dalyvauja inventorizuojant patikėtas vertybes.
 17. Rengia įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. Teikia per e. pristatymą reikiamus dokumentus Vilniaus miesto paslaugų centrui.
 18. Kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į įstaigos archyvą.
 19. Vaduoja lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktorių jo nebuvimo įstaigoje metu.
 20. Atlieka kitas lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ direktoriaus įsakymu priskirtas funkcijas, kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal priskirtą kompetenciją.

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2022.05.20 dienos.

Nuoroda į skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/vilniaus-lopselis-darzelis-verinelis-direktoriaus-pavaduotoja-ugdymui-322;794170.html

Siūlome: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą nuo 12,23 iki 12,27 (priklauso nuo turimo darbo stažo bei kvalifikacinės kategorijos).

Kontaktinė informacija: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 852479129.