Vilniaus miesto savivaldybės parengta informacija:

Rekomendacijos tėvams (globėjams), artimiems giminaičiams ir kitiems asmenims
dėl ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo namuose >>


Logopedės patarimai

Vaiko kalbos lavinimas >>

 Metodinė - priemonė ,,Vienas-daug" (rusų kalba) >>

 

 


Žemiau pateikiami prašymo šablonai, kurie pildomi esant poreikiui.  
Užpildytas, pasirašytas prašymas perduodamas grupių mokytojoms
arba darželio administracijai siunčiant elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..


Pranešimas dėl asmenų, kuriems patikimas vaiko atvedimas ir atsiėmimas iš darželio >>
Vaikus atvesti ir pasiimti iš darželio gali tik pilnamečiai asmenys.

Prašymas dėl vaiko perkėlimo į kitą grupę >>
Vaikas gali būti perkeliamas tik tuo atveju jei sukomplektuotoje grupėje atsilaisvina vieta.

Prašymas dėl vaiko išbraukimo iš darželio sąrašų >> 
Prašymas pateikiamas kartu su paskutinio mokėjimo už darželį įrodymu

Prašymas dėl mokesčio lengvatos taikymo >> 
Prašymas kartu su mokesčio lengvatą patvirtinančiais dokumentais pakartotinai teikiamas kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną. 
Dokumentai apie vėliau atsiradusią lengvatą - visomis darbo dienomis. Plačiau skaityti >>

Prašymas dėl vaiko ligos pateisinimo >> 
Prašymas turi būti pateiktas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Plačiau skaityti >>

Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinę grupę >>

Prašymas kreipiantis kitais klausimais >>
                                       

Mokestis už darželį mokamas vadovaujantis  ,,Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu" >>, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-305. 

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ

2. 2. Nustatyti šias vienos dienos vaiko maitinimo normas:
2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:
2.1.1. lopšelio grupėse – 2,20 Eur;
2.1.2. darželio grupėse – 2,50 Eur;
2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,84 Eur, pietums – 1,80 Eur, pavakariams – 0,53 Eur, vakarienei – 0,31 Eur. 

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:
2.3.1. lopšelio grupėse – 1,70 Eur; 
2.3.2. darželio grupėse – 1,90 Eur;
2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,84 Eur, pietums – 1,80 Eur.

3. Nustatyti 1 Eur mokestį visoms šeimoms ir 0,50 Eur mokestį socialinę pašalpą gaunančioms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui,
kai vaikas lanko įstaigą ilgiau kaip 4 val.

 

19. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmių tenkinimą įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 
MOKAMAS UŽ PRAĖJUSĮ MĖNESĮ IR TURI BŪTI SUMOKĖTAS IKI EINAMOJO MĖNESIO 25 DIENOS
. Mokestis už kiekvieno vaiko išlaikymą turi būti
mokamas atskiru mokėjimu pagal atitinkamam vaikui priskirtą mokėtojo kodą, įmokos kodą ir suformuotą bei įstaigos pateiktą apskaitos dokumentą.

 

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

10. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos sprendimu nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:

10.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (jeigu vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu, teismo sprendimu laikinai ar neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus.
Dokumentai pateikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės;
10.2. toje pačioje šeimoje auga (globojami, rūpinami) trys ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą,
pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
10.3. vaikas auga šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, iki jam sukaks 24 metai,
pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
10.4. vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;
10.5. vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija, tėvams pateikus ligą patvirtinančius dokumentus;
10.6. vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis, pateikus tai patvirtinančius dokumentus.

 

12. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, ir pakartotinai teikiami
kiekvienų metų rugsėjo pirmą darbo dieną, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo dienomis.
Aprašo 10.1 papunktyje nurodytais atvejais dokumentai teikiami vieną kartą, išskyrus atvejus, kai pasikeitė aplinkybės.
MOKESČIO LENGVATOS PRAŠYMO FORMA: >>

 

MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ NEMOKAMAS, JEIGU:

11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;
11.2. vaikas nelanko įstaigos dėl:
11.2.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba du vaikus iki 12 metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų,
suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnyje numatytų papildomų poilsio dienų per mėnesį;
11.2.2. ligos, jei liga tęsėsi tris ir daugiau nelankytų dienų iš eilės mokestis už maitinimą neskaičiuojamas (jei mažiau nei 3 dienas vaikas nelankė ugdymo įstaigos, mokestis už maitinimą skaičiuojamas), apie ligą informavus ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį,
turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;
VAIKO LIGA PATEISINAMA PATEIKUS PRAŠYMĄ DĖL VAIKO LIGOS PATEISINIMO >>
11.2.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų pateikus dokumentą iš darbovietės;
11.2.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
11.2.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius,
taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius,
o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos;
11.2.6. mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų,
kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvams pateikus prašymą;
11.2.7. vasaros metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais) tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka;
11.2.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) ne ilgiau kaip 3 dienas;
11.2.9. įstaigos uždarymo remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
11.2.10. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);
11.2.11. dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. 

 

 

 

 


Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 >>

NEMOKAMI PIETŪS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS vykdomi vadovaujantis ,,Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu" >>

 

Vaikai darželyje maitinami 4 kartus per dieną: pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė.

Maistas gaminamas lopšelio-darželio virtuvėje. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas sudaro perspektyvinius valgiaraščius 15 dienų,
atsižvelgdamas į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas, atitinkančias higienos normos reikalavimus.
Perspektyviniai valgiaraščiai derinami ir tvirtinami su Vilniaus visuomenės sveikatos centru.
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis'' dalyvauja ES paramos programose ,,Pienas vaikams'', ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigose''. Plačiau: https://www.pienasvaisiai.lt/. 

Maisto produktus darželiui tiekia: UAB „SANITEX“, UAB „HANDESHUS“.

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Naujovės:

  • Nuo rugsėjo 1 d.priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo. Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).
  • Suteikiama teisė gauti nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti ne vyresniems kaip 21 metų mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas.
  • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į administraciją.

     Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo
  tvarkos aprašu" >>, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 1-1269.


Tėvai (globėjai) gavę pranešimą apie skirtą vietą Vilniaus lopšelyje-darželyje ,,Vėrinėlis'' turi per 10 kalendorinių dienų:

1. Elektroniniu būdu pasirašyti dvišalę elektroninę sutartį iki einamųjų metų gegužės 31 d.
Atsilaisvinus vietai jau sudarytose grupėse vaikai gali būti priimti metų eigoje.

2. Pateikti šiuos dokumentus:
 vaiko gimimo liudijimo kopiją,
mokinio sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a).

3. Užpildyti:
pranešimą dėl pageidavimo lankyti Vilniaus ,,Vėrinėlio'' lopšelį-darželį >>.

4. Susipažinti ir pasirašyti:
informaciją apie asmens duomenų tvarkymą >>,
atmintinę tėvams.

 

VAIKŲ LANKANČIŲ DARŽELĮ PRIĖMIMO TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo":

80. Vaikai ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą nepriimami, jei turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų. 

81. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei vaikui ugdymo proceso metu pasireiškė užkrečiamųjų ligų požymiai, jis izoliuojamas, kol jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atvyks.